ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ޖިންސް

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރ
ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރ
ގެ ދޮރުވެރިކަން ހުރިގޮތް
ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ބާވަތް
މިފަދަ އެހެން ސްކީމްއެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ
ވަޒީފާ އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ކުރިން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު
މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގުޅާނެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ޔަގީންކަން ދޭފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ޖިންސް

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރ
ފޯރމްއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އެދޭ ފަރާތުގެ

އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ
އެންމެފަހުގެ 1 އަހަރުދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް
ވަޒީފާގައި އުޅޭކަމުގެ ލިޔުން (މުސާރަ އެނގޭގޮތައް)
ނަގާތަކެތީގެ ކޯޓޭޝަން

ޔަޤީންކަން ދޭފަރާތުގެ

އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ
ވަޒީފާގައި އުޅޭކަމުގެ ލިޔުން (މުސާރަ އެނގޭގޮތައް)
Max 5 MB per file (jpeg, jpg, png, pdf).
އިޤްރާރް
Thank you! We will be in touch...